E-IM
渠道商简要指引
渠道商简要指引

第一条 总则
认同并同意遵守国资数据中心的认证业务规则,并遵守相关法律法规和政策。

第二条 主体
渠道商应是具有法人地位的工商企业。

第三条 权益
代办国企名录的认证业务,并享受收益。